ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
28 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 คณะกรรมการอำนวยการบริหารโรงเรียน

 


คณะกรรมการอำนวยการบริหารโรงเรียน
.
ปีการศึกษา 2557
นางฟูเฟื่อง      อินทรสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต
นางสาวเจตนิพิฐ แตงผัน ผู้แทนครู
นางสาวเจนจิรา อินต๊ะนำ ผู้แทนครู
นายสุทธิพร เทพสิทธา ผู้แทนผู้ปกครอง
รศ.ดร.งามพิศ   สัตย์สงวน ที่ปรึกษา
นายไสว สุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
ปีการศึกษา 2556
นางฟูเฟื่อง      อินทรสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต
นางสาวเจตนิพิฐ แตงผัน ผู้แทนครู
นายสุทธิพร เทพสิทธา ผู้แทนผู้ปกครอง
รศ.ดร.งามพิศ   สัตย์สงวน ที่ปรึกษา
นายไสว สุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
ปีการศึกษา 2555
นางฟูเฟื่อง      อินทรสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต
นางวิภารัตน์    ทองมาก     ผู้แทนครู
นายพรเทพ ลี้ไพฑูรย์ ผู้แทนผู้ปกครอง
รศ.ดร.งามพิศ   สัตย์สงวน ที่ปรึกษา
นางพิมพ์ประภา วัฒนาเจิรญโภคา  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

 
ปีการศึกษา 2554
นางฟูเฟื่อง      อินทรสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต
นางวิภารัตน์    ทองมาก     ผู้แทนครู
นางสาวเกวลี เชิญทอง ผู้แทนผู้ปกครอง
รศ.ดร.งามพิศ   สัตย์สงวน ที่ปรึกษา
นางพิมพ์ประภา วัฒนาเจิรญโภคา  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
 
ปีการศึกษา 2553
นางฟูเฟื่อง      อินทรสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต
นางวิภารัตน์    ทองมาก     ผู้แทนครู
นางสาวเกวลี เชิญทอง ผู้แทนผู้ปกครอง
รศ.ดร.งามพิศ   สัตย์สงวน ที่ปรึกษา
นางพิมพ์ประภา วัฒนาเจิรญโภคา  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
 
ปีการศึกษา 2552
นางฟูเฟื่อง      อินทรสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต
นางรำไพ        บุรินทร์รัมย์ ผู้แทนครู
นางวิภารัตน์    ทองมาก     ผู้แทนครู
นางสาววิมลสิริ ศรีกุลวงศ์ ผู้แทนผู้ปกครอง
รศ.ดร.งามพิศ   สัตย์สงวน ที่ปรึกษา
นางพิมพ์ประภา วัฒนาเจิรญโภคา  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ


 
ปีการศึกษา 2551
นางฟูเฟื่อง      อินทรสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต
นางรำไพ        บุรินทร์รัมย์ ผู้แทนครู
นางวิภารัตน์    ทองมาก     ผู้แทนครู
นายเชน          เอกพรพิศาล ผู้แทนผู้ปกครอง
รศ.ดร.งามพิศ   สัตย์สงวน ที่ปรึกษา
นางพิมพ์ประภา วัฒนาเจิรญโภคา  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

 
ปีการศึกษา 2550
นางฟูเฟื่อง      อินทรสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต
นางรำไพ        บุรินทร์รัมย์ ผู้แทนครู
นางวิภารัตน์    ทองมาก     ผู้แทนครู
นายเชน          เอกพรพิศาล ผู้แทนผู้ปกครอง
รศ.ดร.งามพิศ   สัตย์สงวน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพิมพ์ประภา วัฒนาเจิรญโภคา  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

 
ปีการศึกษา 2549
นางฟูเฟื่อง       อินทรสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต  
รศ.ดร. งามพิศ   สัตย์สงวน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
นางเพ็ญประภา   วัฒนาเจริญโภคา ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  
นางนงเยาว์   หาญจริญ ผู้แทนผู้ปกครอง  
นางฉวีวรรณ   สมุทวนิช ผู้แทนครู  
นางรำไพ   บุรินทร์รัมย์ ผู้แทนครู  
 
 

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY