ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
5 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 นวัตกรรมโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ


นวัตกรรมโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุกิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ผ่านการวิจัย ปรับปรุง
และปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงพอใจ 
     เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์โดยมากจะเป็นเด็กที่มีความสุข ดีและเก่งเหมือนๆกันทุกคน เป็นที่ประทับใจของผู้พบ เห็นและผู้ปกครอง อีกทั้งมีพฤติกรรมทั้งด้านกาย วาจา ใจที่พึงประสงค์ เป็นเด็กมีปัญญา รู้ผิดถูก กินง่าย อยู่ง่าย ว่าง่าย สอนง่าย สุขง่าย ทุกข์ยาก     
    ในโรงเรียนเด็กจะต้องทำกิจกรรมหลากหลาย มีการปะทะสังสรรค์ เด็กจะต้องมีทักษะการควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทน อดกลั้น และรู้จักปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่างถูกต้อง
    การบูรณาการหลักธรรมในทุกกิจกรรม คิด พูด ทำอย่างมีธรรมะ การใช้ภาษาธรรมภาษาปัญญาในชีวิตประจำวัน ความชื่นชม ยินดี ปิติ ปราโมทย์ในพฤติกรรมที่ดีงามเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งของผลที่เกิดขึ้น 
สอนธรรมะด้วยภาพ   นิทานธรรมะเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา
         
ธรรมะลีลา   พุทธวิธีเข้าสู่กระแสธรรม
         
สนทนาธรรม   การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการอริยสัจ 4
         
เพลง/กลอนธรรมะเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา   สมาธิศิลป์-วิมุตติศิลป์
         
แผนการสอนวิชาการ “สัตย์สงวน”   แผนกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
         
นวดด้วยสติ   ภาษาธรรม-ภาษาปัญญา
         
การอบรมพัฒนาปฏิบัติธรรมของบุคลากร   กิจกรรมการถวายตนเป็นพุทธมามกะ
         
การประชุมเสวนา-ปฏิบัติธรรมของผู้ปกครอง   กิจกรรมสู่จิตวิญญานสวนโมกข์
         
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นวันพระ  
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY