ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
5 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 ศิษย์เก่าอนุบาล ตามรหัส
รหัส ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น
1 พชรพล ฉิ้ม กอล์ฟ
2 วุฒิชัย ภูมิถาวร กอล์ฟ
3 นัฐพงษ์ ปราบศัตรู หน่อง
4 สุวัฒน์ ฟื้นตน ป๊อป
5 ศิวะฉัตร โภคนิตย์ เจส
6 กนกวรรณ ขำเทศใหญ่ กลอย
7 ณัชพล ปรีชา บาส
8 ชนพน เทียมจันทร์ บิ๊ก
9 สัณห์ธิชา เหลืองรุ่งทรัพย์ ตัวซี
10 รสริน อินอ่อน รส
11 ชัญญานุช ดวงดี อีฟ
12 ผักกาด กลับชัยนาท ผักกาด
13 วัชระ ศรีวะรมย์ ติ๊ก
14 เภกา สุทธิสวัสดิ์ กิ๊บ
15 จิราพร คำคูณ เจี๊ยบ
16 แสนไกร บัวขาว เอ็ม
17 ปริยกร เทียมจันทร์ กุ้ง
18 พุทธิพันธ์ ธารถวิล จุ้ย
19 ประเสริฐ ปรีชาพันธุ์ แมน
20 วรรณภรณ์ โรมสาคร ปุ๊กปุ๋ย
21 สุรเดช กุลผึ้ง บิ๊ก
22 คฑายุทธ์ คำวัง อาร์ท
23 ฐิติวุฒิ พยัคฆทา ปลื้ม
24 ณัฐวุฒิ บุญทองโท เม่น
25 วณิตา งาคะเชนทร์ หนิง
26 เจษฏา สง่าเนตร เจเจ
27 กมลภพ ชุติมาปัญญา แจ๊ค
28 อนันต์ เพ็ชรรัตน์ นัท
29 สุธาสินี ศรีสัจจะเลิศวาจา กิ๊ฟ
30 ทิพานัน เผ่าผม ไอซ์
31 วดีภรณ์ อิ่มอาเทศ ชมพู่
32 วรสรณ์ ดวงปั้น เอิร์ท
33 ชนัฐกันต์ สถิรวัฒนานนท์ กันต์
34 อัครินทร์ จินะณรงค์ อู๋
35 วาสนา คล้ายเหล็ง วาส
36 เอมี่ อัง เอมี่
37 วิภาดา ประเสริฐศรี ลูกน้ำ
38 ธันธิชา ติณวรรณศิริกุล เหมย
39 กัลยกร คำเกิด แตงกวา
40 พงษ์เพชร ฉิ้ม  
41 จักรกฤษณ์ ธีรานนท์ นิ๊ค
42 เสฏฐวุฒิ ดุลย์เภรี อาร์ม
43 ศุภลักษณ์ ช้อยเครือ ป๊อป
44 พุฒิพงศ์ แก้วสองดวง บีน
45 ภากร ศรีวิพัฒน์ โบว์ลิ่ง
46 แพรวา ธารถวิล แพรว
47 สุปรียา เครือสิงห์ เฟิร์น
48 จิรายุทธ ขุนศักดิ์ เกม
49 ภูริฉัตร์ ตระกูลไพศาล ปอม
50 ฉัตร์ภูมิ ตระกูลไพศาล ปาล์ม
51 พรทิพย์ หัสยพงศ์พันธ์ ฟ้า
52 มยตา อาชาพงศ์วัฒนา เบ็บ
53 ปฏิภาณ โชติบุตร ปัน
54 สุพินดา อุระมา เบลว
55 กวิน งามสุริยโรจน์ ก้อง
56 พีรพัทธ์ บารีศรี แบงค์
57 ธัญพร หายเจริญ ออม
58 สราวุธ ใจดี ไมค์
59 คคนานต์ อบอุ่น เอเจ
60 ฉกรรจ์ นิสัยซื่อ บอย
61 สุพรรษา เลี่ยว หยาหย๋า
62 พลอยไพลิน ประชาโชติ ฟ้า
63 วราวุฒิ เสรีวุฒิชัย วุฒิ
64 สรัญญา บุรินทร์รัมย์ จิ๋ว
65 นนทกร สังวาลย์เงิน หมู
66 พนิตพร สังวาลย์เงิน ปิ๋ว
67 ครรชิตพงศ์ พลจันทร โย
68 นฤเบศทร์ ธีรานนท์ ไนซ์
69 ธัญญลักษณ์ บุตรเคน มิ้ล
70 เมฆินทร์ มณีฉาย เมฆ
71 ธนากร กุฎีศรี มาร์ค
72 กรภัทร เกตุนุติ ตัวเล็ก
73 เจนณรงค์ ดีล้วน เจน
74 ทัดธรรม อิ่มใจ เคน
75 สามารถ ครุฑหุ่น บาส
76 วิภาพรรณ สมบูรณ์ทรัพย์ แบม
77 มารุต กันวงศ์ ใหม่
78 ธนกฤต สิทธิรัตนสกุล -
79 อาภารัตน์ โพธิ์ทอง บุญเกิด
80 กชนันท์ อาชานัยนันท์ แต็ม
81 เดชวิชญ์ รัตตากร ต๊อป
82 ณัฐกานต์ จูมมณฑล เบียร์
83 ณัฐพล หมวกเหล็ก กาย
84 ป้อน บินซามัน ป้อน
85 ธัญญาลักษณ์ ฉ่ำเชยหาญ อยย
86 กุลธิดา แสนแดง ฟ้า
87 นนทวัช คีรีแลง นนท์
88 ชนกานต์ พรหมฤทธิ์ จั๊กกะได๋
89 นนธวัฒน์ ขันบุ เบนซ์
90 ปณวัตร หาญจริง กั๊ก
91 ภัทรปภา แสงทอง เพลง
92 วนิษรา ศรีจันทร์นนท์ จอย
93 หาญโชค ผมงาม แบงค์
94 อุนุชา สารธิมา ฟลุ๊ค
95 พีรภาส สุขสมบัติ แบ๊งค์
96 สิริวิมล สุระประเสริฐ แตงกวา
97 พัทกานต์ เสนาสี พัท
98 ปยุดา เสียงเสนาะ หลิว
99 วชิราภรณ์ อ่อนไทย ขิง
100 สกลชวณนนท์ ไกรก่อกิจ ครอสมิค
101 ลลินรัตน์ ผมงาม ตอง
102 ณพัฒน์ รูปดี บุญเสริม
103 ชุธิชัย สุโกสิ อาร์ติส
104 แมนกฤษ ภูมิตั้ง แมน
105 ปัฐวิชัย เพ็งประโคน นิว
106 นัธวี คีรีแลง นัธ
107 สุกัญญา โยงรัมย์ บี
108 นิติสิทธิ์ อาชาพงศ์วัฒนา บิว
109 ลิตา อาชาพงศ์วัฒนา บีม
110 สุพัตรา เมยประโคน มิ้ล
111 บุญญิสา พรมกูล ทราย
112 นันท์มนัส วงศ์บุญเรือง นิว
113 ศศิศักดิ์ ดวงผาสุข บูม
114 ภี พลกุล ภี
115 วัชรากรณ์ อินทร์เจริญ เทอร์โบ
116 ภัทร จินารัตน์ ภัท
117 อานนท์ เพ็งอ่อน ปอนด์
118 วิศวะ แดงมะณี น๊อต
119 นรินทร ช่างถม ปู
120 วีระชัย แป๊ะสกุล โฟกัส
121 สุดารัตน์ เปริน พลอย
122 พรรณเชษฐ์ ปกป้อง บอล
123 ณรงค์พล คำบุญ -
124 อนุทัต พงษ์ชัยอัศวิน บอล
125 ก้องฟ้า วามะสิงห์ -
126 ธัญญรัตน์ ดาราน้อย -
127 ณุทยา ศรีดารานนท์ การ์ตูน
128 ยศวัจน์ บวรศรีธนนนท์ ฟลุ๊ค
129 สันติ โคเวียง โต
130 วรากร พันธุ์เสือ ปอ
131 มรกต เกตุกาญจนานุช แพร
132 อภิษฎา เลี่ยว มีมี่
133 ธนกฤต ศรพรหม ไอซ์
134 เพชร พันธ์เลิศ เพชร
135 ณัฐพล พุ่มจันทร์ -
136 นาวา รอดสุด โบ๊ท
137 ชัชนนท์ เอกพรพิศาล ต้น
138 ธนกร เพชรแหน บาส
139 ธีรยา ม่วงพัฒน์ แคท
140 ภานุวัฒน์ ทองแม้น แบ๊งค์
141 ธัญ ทิมรัตนกุล ธัญ
142 ลออรัตน์ ตุ้ยภูเวียง ชมพู่
143 ภัทรณิน พลกุล หนูพุก
144 พรเทพ พานแก้ว ปาน
145 รัฐนนท์ สอนอินทร์ตะ ต้นกล้า
146 ภูริวัฒน์ ชูรี ตะวัน
147 ธิบดินธร เผ่าผม อาร์มมี่
148 กันตพัฒน์ วสุพัฒนเกียรติ โอ๊ค
149 ธีรราช อัศวจารุพันธ์ คูปอง
150 ณัฐกฤตา สามารถกุล ป่าน
151 ณัชชนิดา สามารถกุล ปอ
152 วัชราภรณ์ จันทร์เขียว มุก
153 ธนวิชญ์ ดาราน้อย ปลั๊ก
154 สุชานันท์ ศรีดารานนท์  
155 ศรัณย์พร แก้วทอง ใบตอง
156 ชญาพร พงศ์พีรภาส อาย
157 ภัฏชนก นิ่มประเสริฐ ซิป
158 มาวิน รอดสุด สตางค์
159 วรธน จอกทอง เคน
160 กฤตภาส อาจหาญ ใจเด็ด
161 พงษ์พิพัฒน์ จันทร์ดำ โฟ๊ค
162 จิตวรรณ โสโภนสา ตังเม
163 เกวลิน ไตรชาญโยธิน  
164 นฤมล สวนหนองแวง  
165 ยุวธิดา ฉิมพงษ์ เจเจ
166 ณัฐพล สีหาคม  
167 ทิพวรรณ บากบั่น เบลว
168 พรรณวษา นิ่มประเสริฐ  
169 ศรัณยู พาสศรี  
170 พิพัฒพงษ์ ไชยตรี  
171 แคทรีน เอมเบยี แคทรีน
172 เกเรซิเกรส เอมเบยี เกรซ
173 บารมี สุมิตรไตร เจมส์
174 สิรารมย์ ฉัตรเกื้อกูลวงศ์ ปิงปิง
175 ชานนท์ ทะบัญดิษฐ์ ปังปอนด์
176 คมสรร อยู่อยู่  
177 ชรินรัตน์ เพี่ยววงศ์ เมฆ
178 พีรณัฐ ลินดานุมาศ พี
179 พัชรพร ลินดานุมาศ พลอย
180 เจริญ บัวดก  
181 สุจิตรา สระทองเย็น มิกิ
182 วีรดา  
183 แพรว  
184 นฤมล  
185 ปุณณภพ ภูแลศรี แมทช์
186 วริศ สุขสำราญ  
187 ฐิติพันธ์ อินสเนียน แสนชล
188 เปมิกา ชัยลิ้นฟ้า ไอเดีย
189 บัณฑิต วรรรทิศ  
190 อานัส เกตุศรีบุรินท์ กันจัง
191 สิรภัทร บุญช่วย ผักบุ้ง
192 กรธนัท จันทวังโส บีเอ
193 พลพจน์ ขอเสริมศรี  
194 ภัทรดนัย หม่อง วิลเลี่ยม
195 ตะวัน สุมิตรไตร ตะวัน
196 วรวุฒิ เอี่ยมเย็น  
197 ธันยธรณ์ พงษ์พันธ์  
198 ภัทรพล จิตติพร นิว
199 ปิติศักดิ์ เตียนสิงห์ มั่งมี
200 อภินันท์ จันทร์เขียว บอล
201 จอชฌัวร์ เอมอตต์ จอชฌัวร์
202 วีรภัทร ลี้ไพฑูรย์ นน
203 ไชยวัฒน์ ทีอุปมา เพ้ง
204 ปวริศ เยาวจิตต์ เปรม
205 นภธร เทนสิทธิ์ ปอย
206 ธันยบูรณ์ ด่านธนวัฒน์  
207 อัศวเทพ สระบัว  
208 กร ทัศน์ทอง กร
209 - -
210 ณัฐกาญจน์ มณีวงษ์ นุ่ม
211 รัฐธนินทร์ วุวรรณวิสารท  
212 มุนินท์ เอมมาโนชญ์ รีโอ
213 ปภาวี สุทธินันท์ เอแคลร์
214 ณัชชาพร พงษ์เพ็ง น้ำ


กำลังเดินการเพิ่มข้อมูลอยู่

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY