ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
5 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 เด็กปฐมวัยกับธรรมะธรรมะ คือ เครื่องมือในการดำเนินชีวิต ทุกขั้นตอนของ
พัฒนาการจากแรกเกิดจนตาย ได้แก่ การยืน เดิน นั่ง นอน หรือ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ ไม่ให้ตนเองเดือดร้อน จิตใจมีความ
ตั้งมั่น แน่วแน่ในการทำงานต่างๆมีปัญญาเลือกทำสิ่งต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง มีชีวิตที่แจ่มใส มีความสุข สงบเย็น

ต้นกล้าที่ดี ย่อมให้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ
    คุณภาพที่ดีจึงต้องเริ่มจากวัยเยาว์

ถ้าลูกไม่รู้ธรรมะ รู้แต่ด้านกายหรือวัตถุ ไม่รู้เรื่องจิตใจ
ชีวิตก็จะดำเนินอยู่ในกองกิเลสและความทุกข์ ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาชีวิตได้ถูกต้อง ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์รัก โกรธ
เกลียด หลงติดอบายมุข ติดยาเสพติด ผิดศีล ผิดธรรม ทำความ
เดือดร้อนให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม.......

 

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY